Exposicions i certàmens

Curvisme

L’obra és el sumatori d’expressió i sentiments mitjançant línies corbes i infinites. La corba com a element de llenguatge. La gestualitat amb dosis d’informalisme. El color, l’impuls interior. La simbologia heretada i l’actual com a llenguatge universal. Hi ha una recerca sobre com ens relacionem, creixem o estimem.

A través del treball transversal, intento nodrir l’obra amb situacions del món actual i del passat. Aquestes van des de l’àmbit social fins a l’ètnic, l’espiritual o l’econòmic, entre d’altres. Així doncs, la interrelació de la corba busca expressar formes i sentiments mitjançant l’espontaneïtat gestual, l’aleatorietat del gest i, en molts casos, sota la premissa obra oberta.

Les obres estan subjectes a tres nivells principals: forma curvilínia, color i grafia (semiòtica).

La forma curvilínia busca la interconnexió i la transversalitat. En el nostre entorn, la corba és present a l’enfocament macroscòpic i microscòpic. Tot el que ens envolta és corb. La corba és l’eix vertebrador de la geometria de l’univers, fins i tot podem representar la vida i el creixement amb una corba. La naturalesa o la nostra disposició es regeixen per una corba seguint la sèrie de Fibonacci. La corba abasta un gran ventall d’àmbits: des de la vessant econòmica fins a les relacions humanes, la subjectivitat i com creixem i estimem.

Hi ha una recerca de la corba com a element de llenguatge. La gestualitat. L’impuls interior heretat i naixent. En paraules d’Eduardo Chillida: "Crec que la virtut és a prop de l’angle recte, però no en ell".

El color com a eina d’expressivitat. Purament i simple. El color, la gamma i la intensitat de Mark Rothko, Color Field Painting, i de vegades l’energia, Action Painting, em fascinen.

La grafia i el simbolisme busquen la incorporació de signes que comparteixen un llenguatge universal comú entre cultures o ètnies.

Curvismo

La obra es el sumatorio de expresión y sentimientos mediante líneas curvas e infinitas. La curva como elemento de lenguaje. La gestualidad con dosis de informalismo. El color, el impulso interior. La simbología heredada y la actual como lenguaje universal. Existe una investigación sobre cómo nos relacionamos, crecemos o amamos.

A través del trabajo transversal, intento alimentar la obra con situaciones del mundo actual y del pasado. Estas van desde el ámbito social hasta el étnico, el espiritual o el económico, entre otros. Así pues, la interrelación de la curva busca expresar formas y sentimientos mediante la espontaneidad gestual, la aleatoriedad del gesto y, en mucho casos, bajo la premisa obra abierta.

Las obras están sujetas a tres niveles principales: forma curvilínea, color y grafía (semiótica).

La forma curvilínea busca la interconexión y la transversalidad. En nuestro entorno, la curva está presente en el enfoque macroscópico y microscópico. Todo lo que nos rodea es curvo. La curva es el eje vertebrador de la geometría del universo, incluso podemos representar la vida y el crecimiento con una curva. La naturaleza o nuestra disposición se rigen por una curva siguiendo la serie de Fibonacci. La curva abarca un gran abanico de ámbitos: desde la vertiente económica hasta las relaciones humanas, la subjetividad y cómo crecemos y amamos.

Existe una búsqueda de la curva como elemento de lenguaje. La gestualidad. El impulso interior heredado y naciente. En palabras de Eduardo Chillida: "Creo que la virtud está cerca del ángulo recto, pero no en él".

El color como instrumento de expresividad. Pura y simplemente. El color, la gama y la intensidad de Mark Rothko, Color Field Painting, y a veces la energía, Action Painting, me fascinan.

La grafía y el simbolismo buscan la incorporación de signos que comparten un lenguaje universal común entre culturas o etnias.

Curvism

The work is the summation of expression and feelings through curved and infinite lines. The curve as an element of language. The gestures with doses of informalism. The color, the inner impulse. The inherited symbology and the current one as a universal language. There is an investigation on how we relate, we grow or we love.

Through transversal work, I try to feed the work with situations of the current world and the past. These range from the social sphere to the ethnic, the spiritual or the economic, among others. So, the interrelation of the curve looks express forms and feelings through gestural spontaneity, the randomness of the gesture and, in many cases, under the premise of open work.

The works are subject to three main levels: form curvilinear, color and spelling (semiotics).

The curvilinear form seeks interconnection and transversality. In our environment, the curve is present in the approach macroscopic and microscopic. Everything that we Surround is curved. The curve is the backbone of the geometry of the universe, we can even represent life and growth with a curve. The nature or our disposition are governed by a curve following the Fibonacci series. The curve covers a wide range of areas: from the slope economic up to human relations, subjectivity and how we grow and love

There is a search for the curve as an element of language. The gestuality. The inherited and nascent inner impulse. In the words of Eduardo Chillida: "I believe that virtue is near of the right angle, but not in it ".

The color as an instrument of expressivity. Pure and simple. The color, range and intensity of Mark Rothko, Color Field Painting, and sometimes energy, Action Painting, they fascinate me.

The grafía and the symbolism look for the incorporation of signs who share a common universal language between cultures or ethnicities.

2018

[Miguel Gonzalez Sandoval]
[Art Canyelles]
[I JC Galeria_Santander]
[LaBocaerotica]
[IV_internacional_Jalon_Angel]
[Museo_de_las_Camisetas]
[Arts visuals_Mulier_Mulieris]

2017

[Ekamoorgallery]
[I Bodega Enate]
[I Convocatoria Dada Studios]
[Concurso Internacional Fotografía Alliance Française y EFTI]
[MISLATA]
[XVIè "MIQUEL VILADRICH"]
[XXXII BMV]
[Premi Centelles]
[Potau-Campdesuñer Vimbodi]
[III Bienal de Arte Cmuch]
[XII Certamen Unicaja Artes Plasticas]
[Premi TELAX galeria Antoni Pinyol]
[2017 Premi BBVA Ricard Cami]
["Els Quatre Gats" 120 aniversari Ruta modernista Picasso - Barcelona]
[Museu Art modern Tarragona Tapiro]
[2017 XVIII Certamen Ciudad Torremolinos]
[2017 YICCA International art]
[2017 Torres Ciutat Mataro]
[2017 Pintura La Rioja]